Close
Coaching zorientowany na cel

Marcin jest propagatorem i prekursorem coachingu prowokatywnego w Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Czym jest coaching?

Coaching to specyficzna forma wspierania rozwoju osobistego, mająca określoną metodykę i ramy. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami prowadzenia coachingu

Definicja coachingu

Coaching to rozmowa lub seria rozmów, która ma na celu wsparcie osoby coachowanej w realizacji jej celów przy wykorzystaniu jej zasobów. 

Tym coaching różni się od konsultingu, że coach nie udziela rad, nie proponuje rozwiązań i nie bazuje na własnym doświadczeniu wierząc, że każdy posiada wszystkie potrzebne zasoby do rozwiązania swoich problemów, tylko z różnych przyczyn w danej chwili może nie mieć do nich dostępu. Coach usuwa te blokady.

Coach wspomaga Coachee (klienta) podczas całego procesu, ustala strategię działań i pomaga mu przezwyciężyć napotykane trudności tak, aby efekty pracy były jak najszybsze, trwałe i najbardziej skuteczne. Coaching ma za zadanie przyspieszyć proces uczenia się Coachee i osiągania przez niego nowych kompetencji. Docelowo ma to wpływać na usprawnienie i podniesienie jakości pracy i w konsekwencji życia osobistego.

Coaching to obecnie najszybciej rozwijająca się dyscyplina rozwoju osobistego. Jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z Coachee w obszarach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Celem procesu coachingu jest ustalanie konkretnych celów, optymalizacja działań, podejmowanie lepszych wyborów, a przede wszystkim większe wykorzystywanie własnego potencjału.

Jak wygląda proces coachingu?

Proces coachingu ma swój jasno określony początek, przebieg i koniec. Tym różni się od terapii i innych działań tego typu, że jest raczej procesem krótkim i doraźnym z jasno określonym celem. Gdy cel zostaje osiągnięty, proces powinien się zakończyć. Etapy procesu.:

 1. Sesja zapoznawcza to niezobowiązujące spotkanie potencjalnych partnerów procesu coachingowego – Coachee i Coacha, podczas którego ustalane są cele, warunki  i oczekiwane rezultaty.  
 2. Podczas drugiej sesji,  Coach przeprowadza analizę kompetencji, zachowań i środowiska pracy w jakim funkcjonuje Coachee. Każdy Coachee otrzymuje niezwykle przydatne narzędzie diagnozy swojego stylu osobowości – licencjonowany kwestionariusz osobistego stylu zarządzania CSI Corporate Coach U, Steamboat Spring, CO, USA.
 3. Pełny proces coachingowy zakłada przeprowadzenie od 5 do 10 sesji coachingowych, każda trwająca między 30 a 90 minut.  
 4. Odstęp między sesjami jest równie ważny dla procesu coachingowego. Jest to czas inkubacji rozwiązań, wykluwania się kierunków zmiany i dochodzenia przez Coachee do odkryć; to także czas na poszukiwanie zasobów. Dlatego odstęp ten nie powinien być krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 21 dni.
 5. Ostatnia sesja jest zawsze sesją podsumowującą.  Końcowy etap to przygotowanie raportu osiągnięć i diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się Coachee po zamknięciu procesu coachingowego. 

Możliwości

W zależności od wyzwania i preferencji proponujemy różne formy pracy coachingowej

Executive coaching

Coaching kadr menadżerskich (executive corporate coaching),obejmujący:

 • całą kadrę zarządzającą, menedżerów, prezesów (CEO), którzy chcieliby wykorzystać coaching do podnoszenia swoich kwalifikacji

 • szczególnie wartościowych dla organizacji specjalistów zagrożonych wypaleniem zawodowym lub posiadających deficyty komunikacyjne, behawioralne itp

 • pracodawców, którzy chcą wspomóc swoich podwładnych w planowaniu strategicznym firmy oraz procesach zmian biznesowych(tzw. reengineering)

Team coaching

Coaching zespołowy (team coaching), dotyczy pracy zespołów, a w szczególności:

 • problemów, z jakimi spotykają się zespoły podczas wzajemnych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej podczas procesu grupowego

 • przełamywania barier wewnętrznych i interpersonalnych

 • generowania nowych pokładów kreatywności dzięki narzędziom takim jak np. strategia Disneya czy ścieżka mistrzostwa

Coaching kariery

Coaching kariery (career coaching) skierowany do:

 • wszystkich osób pnących się po szczeblach kariery
 • osób posiadających poważne dylematy zawodowe
 • tych, którzy pracują w korporacjach lub zastanawiają się nad podjęciem w nich posady
Coaching skills

Coaching Skills – wszechstronny trening umiejętności coachingowych dla menedżerów według licencjonowanego programu Coaching Clinic® amerykańskiej korporacji Corporate Coach U umożliwiający dzięki uznanej metodyce wprowadzenie w organizacji kultury zarządzania coachingowego lub rozpoczęcie drogi uczestnika do uzyskania certyfikatu profesjonalnego Coacha

ONLINE!

Teraz wszystkie działania rozwojowe takie jak szkolenia, coaching, konsultacje realizujemy także online – wypełnij formularz, a wyślemy Ci wycenę